gminy.rze.pl

Instytucje otoczenia biznesu

W województwie podkarpackim działa 5 agencji rozwoju regionalnego, obok Mieleckiej także Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ustrzykach Dolnych, Agencja Rozwoju Regionalnego "Karpaty" S.A. w Krośnie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie i Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu. Wszystkie są spółkami akcyjnymi o większościowym udziale bądź skarbu państwa, bądź samorządów lokalnych, co determinuje ich zasięg działania i możliwości finansowe. Agencje te mają największy udział w pozyskiwaniu funduszy pomocowych dla regionu.

Poza wymienionymi wyżej agencjami działa również Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, której zadaniem jest rozwój turystyki w województwie podkarpackim, promocja turystyczna regionu oraz rozwijanie służącej temu współpracy samorządu terytorialnego województwa, powiatów, gmin, organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznych, stowarzyszeń turystycznych, a także innych podmiotów działających w dziedzinie turystyki. Agencje rozwoju regionalnego prowadząc działania na rzecz aktywizacji gospodarczej regionu, wypełniają strukturalną lukę pomiędzy administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami gospodarczymi i bankami.
Do zadań tych struktur należy:

  • efektywne wykorzystywanie i obsługa funduszy pomocowych,
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
  • współpraca z samorządem terytorialnym,
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Podmiotami wspierającymi podkarpacki biznes są instytucje finansowe. W większych miastach województwa podkarpackiego znajdują się oddziały i filie komercyjnych banków, oferujące kompleksowe pakiety usług finansowych, włącznie z ofertą biur maklerskich i punktami obsługi klienta. Natomiast w mniejszych ośrodkach i na obszarach wiejskich występują głównie banki spółdzielcze, oferujące nieco uboższy zestaw świadczeń bankowych.

Funkcjonujące w województwie podkarpackim przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w celu reprezentacji ich interesów na forum zewnętrznym podjęły dobrowolne inicjatywy tworzenia wyspecjalizowanych ku temu instytucji. W ten sposób powstały Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku, Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu, Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, Izba Rolnicza Województwa Podkarpackiego, Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnobrzegu), a także stowarzyszenia i kluby, np. podkarpacki oddział Bussines Center Club. Klientami tych instytucji są przedsiębiorcy, kupcy i rzemieślnicy oraz bezrobotni zamierzający rozpocząć działalność na własny rachunek. Na terenie województwa działają także izby rolnicze, gospodarcze i izby przemysłowo handlowe.

Istotną funkcję w pobudzaniu rozwoju gospodarczego regionu pełnią ośrodki wspierania przedsiębiorczości, zajmujące się pomocą w uruchamianiu działalności gospodarczej oraz wspierające już istniejące firmy, szczególnie z sektora MŚP. Instytucje te świadczą usługi przede wszystkim w zakresie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych. Ośrodki wspierania przedsiębiorczości skupione są głównie w Krajowym Systemie Usług dla MŚP, koordynowanym przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Proces przechodzenia do gospodarki rynkowej oraz transformacja strukturalna gospodarki regionu wpłynęła na wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju szkolenia i doradztwo, a to z kolei spowodowało powstanie szeregu prywatnych szkół biznesu, centrów edukacji, centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz firm konsultingowych. Ich misja opiera się na 4 funkcjach: szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i naukowej.

Na terenie województwa podkarpackiego działa szereg organizacji pozarządowych, które organizują pośrednictwo pracy i inne alternatywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Poza wojewódzkimi i powiatowymi urzędami, które w statucie mają wpisane ten zakres działalności funkcjonują także różnego rodzaju kluby pracy, centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego, gminne kluby aktywnego poszukiwania pracy.